Nakhonpathom Culture

#DIGITAL MEDIA

ทำเว็บไซต์ จำนวน 1 เว็บไซต์ โดยมีข้อมูลชุมชนคุณธรรม ฯ “บวร On Tour” จำนวน 3 ชุมชน ใส่ข้อมูลต่างๆ ของชุมชน เช่น จุดเด่น/เสน่ห์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ชุมชนฯ และแหล่งท่องเที่ยวชุมชนฯ นอกจากข้อมูลต่างๆ ของชุมชนแล้ว ได้มีการพัฒนาออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม และพัฒนาสื่อประชาสัมพันธ์และช่องทางการตลาด

และมีงานออกแบบที่พัฒนาคิดค้นออกแบบโลโก้ชุมชน ที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่น รวมไปถึงการคิดค้นพัฒนาออกแบบฉลากและบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ชุมชนคุณธรรม ฯ “บวร On Tour” โดยแนวคิดคือการออกแบบให้ทันสมัย ตอบโจทย์การใช้งานและเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน