Ministry of Culture

#DIGITAL MEDIA

ผลิตสื่อในรูปแบบวีดิทัศน์ และจัดทำนิทรรศการออนไลน์ในรูปแบบเว็บไซต์ โดยผลงานนี้ได้เผยแพร่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) สื่อและเว็บไซต์ประกอบด้วย ภาพถ่าย ภาพกราฟิก และภาพความเคลื่อนไหวต่างๆ โดยใช้สีและโทนของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐมมาเป็นตัวต้นแบบ พร้อมออกแบบให้ดูน่าสนใจ เพื่อให้เกิดการรับรู้ จดจำ และสามารถเข้าใจเนื้อหาทั้งหมดที่ได้นำเสนอ