Surin, Thailand | Documentary

#DIGITAL MEDIA

สารคดีเกี่ยวกับฐานการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์โบราณร่วมสมัยเพื่อการท่องเที่ยวชุมชนจังหวัดสุรินทร์ 10 ชุมชน วีดิทัศน์นําเสนอภาพเกี่ยวกับ องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม สินค้าชุมชน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น วิถีชุมชน พิธีกรรมความเชื่อที่ถ่ายทอดสืบต่อจากบรรพบุรุษอันเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่หาชมได้ยาก

ทีมงานได้มีการลงชุมชนเพื่อสํารวจและเก็บข้อมูลก่อนการถ่ายทํา สํารวจเส้นทางการเดินทางเข้าสู่ชุมชนเพื่อทํากราฟิกแผนที่เดินทางเข้าสู่ชุมชน

การออกกราฟิกโลโก้วีดิทัศน์ ประกอบด้วยภาพช้าง ปราสาทหิน กลองกันตรึม ลายผ้าขิด วีดิทัศน์โทนสีเหลืองและสีเหลืองทอง ซึ่งเป็นสีของรวงข้าวที่สุกเป็นสีเหลืองทอง เพื่อให้สอดคล้องกับคําขวัญของจังหวัด คือ “สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่ ผ้าไหมงาม ปะคําสวย ร่ํารวยปราสาท ผักกาดหวาน ข้าวสารหอม งามพร้อมวัฒนธรรม"