Ministry of Culture

#DIGITAL MEDIA

การผลิตสื่อเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวภายใต้ชื่อโครงการ ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม “สัมผัสไทยให้ชุมชนเล่าเรื่อง” ทั้ง 7 แห่งคือ

1. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เขมราฐ นาแวง เจียด จ.อุบลราชธานี

2. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ชุมชนย่านเก่าวังกรด จ.พิจิตร

3. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตลาดเก่าริมน้ำจันทบูร จ.จันทบุรี

4. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ปากน้ำประแส จ.ระยอง

5. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บางปู จ.ปัตตานี

6. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม วิถีพุทธคลองแดน จ.สงขลา

7. ชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม บ้านแม่กำปอง จ.เชียงใหม่

แนวความคิดในการนำเสนอรูปแบบสื่อวีดิทัศน์เพื่อให้ผู้ชมวิดีทัศน์สัมผัสกับวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชนผ่านการดำเนินเรื่อง โดยให้คนในชุมชนท่องเที่ยวนั้นๆ เป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชุมชน สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญในชุมชน ธรรมชาติ วิถีชีวิตของคนในชุมชน โดยมีกลุ่มเป้าหมายนักท่องเที่ยวที่ชอบท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม หรือนักท่องเที่ยวทั่วไปที่สนใจหรืออยากเปลี่ยนสไตล์การท่องเที่ยวแบบเดิมมาเป็นรูปแบบใหม่ ให้ทราบถึงความมีเสน่ห์และเอกลักษณ์ที่โดดเด่น และอยากเดินทางมาเที่ยว