OTOP Lampang

#DIGITAL MEDIA

โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธ์สินค้า แหล่งเพาะปลูก และตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ จังหวัดยโสธรจัดทําในรูปแบบของวีดิทัศน์ เพื่อประชาสัมพันธ์ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ภายในจังหวัดยโสธรเชื่อมโยงไปยังแหล่งเพาะปลูกสินค้าเกษตรอินทรีย์ และแหล่งท่องเที่ยวที่สํา คัญของจังหวัด เลือกซื้อสินค้าเกษตรอินทรีย์ได้อย่างมั่นใจในความปลอดภัย โครงการส่งเสริมการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน และการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและประชารัฐ จังหวัดลําปาง ท่องเที่ยวเชิงสารคดี 13 หมู่บ้าน

ถ่ายทําวิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงสารคดี 13 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP โดยมีพิธีกรที่เป็นคนในพื้นที่ดําเนินรายการพาไปชมวิถีชีวิตความเป็นอยู่สถานที่ท่องเที่ยวและนําเสนอสินค้า OTOP ของชุมชน

มีกราฟิกโลโก้ที่ออกแบบใหม่ของหมู่บ้านเป็นสีทองโดยนําสัญลักษณ์หรือจุดเด่นของหมู่บ้านนํามาประกอบ และมีการใช้เทคนิคถ่ายทําภาพมุมสูงโดยใช้โดรนเพื่อให้เหHนภาพรวมของชุมชน เผยแพร่บนสื่อออนไลน์ facebook fanpage มีเนื้อหาประกอบพร้อมด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและบทความ นอกจากนี้วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ท่องเที่ยวเชิงสารคดี 13 หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP ได้เผยแพร่ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 5 จํานวน 3 ครั้ง