Thailand Institute of Scientific and Technological Research

#DIGITAL MEDIA

โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง ตำบลเมาะหลวง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง จัดขึ้นเพื่อพัฒนาสื่อดิจิทัลที่สร้างแรงกระตุ้นการเข้ามาท่องเที่ยวภายในชุมชน สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับการท่องเที่ยวของบ้านเมาะหลวง แบ่งเป็น 3 กลุ่มเป้าหมาย

- วีดิทัศน์ท่องเที่ยวกลุ่มองค์กรราชการและองค์กรธุรกิจ

- วีดิทัศน์ท่องเที่ยวกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัว

- วีดิทัศน์ท่องเที่ยวกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบสินค้าทางวัฒนธรรมของชุมชน

รูปแบบของตัวหนังสือที่นำมาประกอบสื่อ เรียบง่ายและทันสมัยใช้ดนตรีที่มีความสดใสและสนุกเพื่อกระตุ้นการรับชม สีของกราฟิกได้นำ สีน้ำเงิน ซึ่งเป็นสีของหน่วยงานเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบ

นอกจากนั้นยังมีการพัฒนาระบบสารสนเทศเชิงรุก (Social Marketing, KM Marketing, Re Marketing) โดยการนำสื่อดิจิทัลที่พัฒนาขึ้นมาทำการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ในหลากหลายระดับ ดังต่อไปนี้

- การพัฒนาโมบายเว็บไซต์สำหรับการท่องเที่ยวบ้านเมาะหลวง (KM Marketing และRe Marketing)

- การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โมบายเว็บไซต์ Facebook

- การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย Facebook

- การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลคอนเทนต์ เช่น Facebook

- การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์โมบายเว็บไซต์ บน Youtube

- การพัฒนาระบบการประชาสัมพันธ์สื่อวีดิทัศน์ทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมาย Youtube

- การพัฒนาระบบการจัดทำข้อมูลคอนเทนต์ Youtube