OTOP Lampang

#WEBSITES&MOBILEAPPS

การออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์หมู่บ้าน OTOP ของจังหวัดลำปาง มีแนวคิดมาจากการที่ได้ลงพื้นที่จริง ได้พูดคุยกับผู้คนแต่ละชุมชน จนเกิดเป็นแนวคิด “สงบสุขใจ ที่ได้มาลำปาง”

สื่อประชาสัมพันธ์ที่ผลิตได้แก่ แผ่นพับ, ป้ายไวนิล และวิดีทัศน์ ทุกกระบวนการออกแบบมีการเก็บ รายละเอียดตั้งแต่จุดเล็กๆ ไปจนถึง รูปภาพต่างๆ ที่ใช้ต้องถ่ายทอดออกมาให้มีความหมาย ในส่วนของ วิดีทัศน์เป็นการนำเสนอประวัติวิถีชีวิตของคนในชุมชนและสินค้าที่โดนเด่นภายในชุมชนต่างๆ ของจังหวัดลำปาง