Yasothon Organic Outlet

#GRAPHIC DESIGN

การออกแบบเพื่อประชาสัมพันธ์ ตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธร เพื่อส่งเสริมการเกษตรอินทรีย์ครบวงจร และยกระดับมาตรฐานของสินค้าในจังหวัดยโสธร รวมทั้งการสร้างภาพลักษณ์สินค้าเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรให้เป็นที่รู้จักมากอย่างแพร่หลาย

ทุกกระบวนการขั้นตอนก่อนที่จะออกแบบได้มีการลงพื้นที่ก็บข้อมูลและศึกษาชัดเจนแล้วจึงถูกรังสรรค เป็นแนวคิด คือ นำสัญลักษณ์ของจังหวัดยโสธรมาออกแบบเป็นมาสตอตพร้อมตั้งชื่อ คือ “โสธร” และ “สีธร” นอกจากนี้ยังมีป้ายประชาสัมพันธ์และแผ่นพับที่ได้แนวคิดของสีประจำจังหวัดยโสธร เพื่อให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด รวมถึงการใช้องค์ประกอบต่างๆ ของการออกแบบต้องสื่อถึงความ เป็นเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดยโสธรอีกด้วย